Ook al is de makelaar van de verkoper nog zo vriendelijk en behulpzaam… Hij heeft de opdracht gekregen om voor de verkoper de woning zo goed mogelijk te verkopen! Zijn belang is dus enkel en alleen dat van de verkoper.Een aankoopmakelaar is een makelaar die alleen het belang van de koper behartigt. Hij zorgt ervoor dat de koper tegen de laagst onderhandelbare prijs en tegen zo laag mogelijke risico’s de woning van zijn dromen kan kopen.

De makelaar van de verkoper heeft als opdracht om de woning zo goed mogelijk te verkopen! Zijn belang is dus enkel en alleen dat van de verkoper. Hij zorgt ervoor dat kandidaat-kopers gevonden worden die de beste prijs tegen de voor de verkoper meest gunstige voorwaarden willen kopen. Uiteraard worden kopers gescreend. De verkoopmakelaar zorgt in samenwerking met de eigenaar voor een vlekkeloos proces van aanbod tot en met oplevering van de woning.

De onderhandeling start zodra de verkoper u een tegenbod doet of wanneer de verkopend makelaar aangeeft dat hij met u in onderhandeling is. De mededeling dat hij het bod met de verkoper zal bespreken is niet voldoende. Een onderhandeling is niet vrijblijvend, alhoewel u nog geen overeenkomst heeft.

Ja, dat mag. Een verkoper (of zijn makelaar) mag gewoon doorgaan met bezichtigingen. Een bieding van een andere partij mag overigens pas worden behandeld als de huidige onderhandeling is afgerond.

Nee, niet automatisch. De verkoper heeft u een slechts een uitnodiging gedaan tot het plaatsen van een bod. Na plaatsing van uw bod (ook al is dat de vraagprijs) kan de verkoper beslissen of hij uw bod aanvaardt of een tegenbod doet. Hij kan bij zijn tegenbod zelfs de vraagprijs verhogen, hoewel dat niet heel vaak gebeurt. Overigens kan ook de koper tijdens de onderhandelingen zijn bod verlagen, er is immers nog geen overeenstemming.

Als de verkoper en koper het eens zijn over de belangrijkste zaken zoals de prijs, de ontbindende voorwaarden en de leveringsdatum moet schriftelijk een koopovereenkomst gesloten worden. In één door beide partijen ondertekend document worden dan de afspraken vastgelegd. Na het ondertekenen heeft de particuliere koper nog wettelijk 3 dagen bedenktijd.

Nee, dat hoeft niet. Hij kan in de loop van het proces alle lopende onderhandelingen afbreken en de verkoopmethode wijzigen, bijvoorbeeld in verkoop bij inschrijving.

Als de verkoper of zijn makelaar daarmee instemt kunt u een optie krijgen. Hiermee gunt de verkoper u het eerste recht van koop, voor de reeds onderhandelde prijs. Aan het optierecht is altijd een termijn verbonden. Bovendien is het verstandig een optie schriftelijk vast te leggen.

Bij ‘kosten koper’ zijn alle kosten die gemoeid zijn met de overdracht van de onroerende zaak voor de koper. Dit zijn overdrachtsbelasting, kosten van de notaris voor de levering en inschrijving in de registers.

Bij ‘vrij op naam’ komen alle kosten voor overdracht voor de verkoper. Dit zijn de overdrachtbelasting, kosten van de notaris voor overdracht en levering.

Bij beide systemen komen alle kosten van de financiering van de koper altijd voor rekening van de koper. Dit zijn o.a. de advieskosten, taxatierapport, en de kosten van de notaris voor de hypotheekakte. Ook komen bij beide systemen de kosten van de makelaar altijd ten laste van degene die de opdracht heeft verstrekt, dus meestal zijn de kosten van de verkoopmakelaar voor de verkoper en van de aankoopmakelaar voor de koper.

Deze vraag is niet eenvoudig te beantwoorden omdat er veel afwijkende situaties zijn. In het algemeen worden bestaande woningen met overdrachtsbelasting verkocht en nieuwbouw met BTW.

Deze vraag is niet eenvoudig te beantwoorden vanwege de vele afwijkende situaties. In het algemeen zijn alle kosten die verband houden met de financiering fiscaal aftrekbaar.

A

Afkoopwaarde
Wanneer u een belegginghypotheek heeft afgesloten bouwt u een kapitaal op dat u uitgekeerd krijgt op het moment dat u uw beleggingshypotheek beëindigt. Het is ook de uitkering die u krijgt bij voortijdige beëindiging van een gemengde levensverzekering. Dit bedrag kunt u gebruiken om (een deel van) uw hypotheekschuld af te lossen.

Appartementsrecht
Als koper van een appartement koopt u het zakelijk recht om een deel van het totale gebouw voor eigen gebruik te gaan bewonen of gebruiken. Dit kan een appartement, boven- of benedenwoning, maisonnette of een ander deel van een gebouw zijn. Vaak zijn parkeerplaatsen en bergingen in appartementsgebouwen als separate appartementsrechten opgenomen.

B

Bankgarantie
Als een bankgarantie wordt afgegeven garandeert de bank dat zij op verzoek van de begunstigde (of de gemachtigde notaris) datgene dat vastgelegd is in de bankgarantie zal voldoen. Standaard wordt in de koopovereenkomst 10% van het verkoopbedrag als zekerheid opgenomen, waarvoor een bankgarantie wordt gesteld. In plaats van een bankgarantie kan ook een waarborgsom bij de notaris gestort worden.

Bedenktijd (wettelijk)
Als de koopovereenkomst tussen verkoper en koper op papier staat, krijgt de koper nadat deze een afschrift heeft ontvangen, drie (werk)dagen bedenktijd. De koper kan binnen deze termijn zonder opgaaf van redenen en geheel kosteloos van de koop afzien. Wil de koper van de koop afzien dan dient voor het einde van de bedenktijd de verkoper hiervan op de hoogte gesteld te zijn. Dit mag zowel mondeling als schriftelijk, waarbij het laatste natuurlijk veiliger is.

Belastingaftrek
Hypotheekrente mag u aftrekken voor de inkomstenbelasting. Ook de kosten voor de hypotheekakte, de taxatie en de kosten voor Nationale Hypotheek Garantie zijn aftrekbaar. De aflossing van uw hypotheek is niet aftrekbaar.

Bestemmingsplan
Een door de gemeente opgesteld plan waarin staat aangegeven waarvoor de grond of gebouwen gebruikt mogen worden. In het bestemmingsplan kunt u ook zien welke ontwikkelingen bijvoorbeeld op gebied van bebouwing mogelijk plaatsvinden. In de bebouwingsvoorschriften staan bouwmogelijkheden en bestemmingen in dat gebied aangegeven en worden verder onder andere goothoogten, inhoud van de bouwwerken, rooilijnen, etc. omschreven. U vindt deze plannen bij het gemeentehuis.

Bod
Het bedrag dat door een serieuze gegadigde wordt geboden met daarbij behorende eventuele ontbindende voorwaarden, opleveringsdatum en opsomming van roerende en onroerende zaken die bij dit bod behoren. Een bod kan zowel mondeling als schriftelijk worden gedaan.

Boeterente
Een bedrag dat in rekening wordt gebracht wanneer de hypotheekbedragen niet op tijd worden voldaan. U betaalt ook een boeterente wanneer u tussentijds meer aflost dan wat in de hypotheekakte is toegestaan.

Bouwdepot
Het deel van het hypotheekbedrag dat wordt gebruikt om de termijnen voor de bouw of verbouw van de woning te voldoen, wordt in een bouwdepot bewaard. Uit het bouwdepot worden rekeningen van de bouwer betaald. De maximale looptijd van een depot is meestal 2 jaar.

Bouwtermijnen
Een nieuwbouwhuis wordt meestal in termijnen betaald. De gedeelten van de koop/aanneemsom die volgens de koop-/aannemingsovereenkomst voor het nieuwbouwhuis moeten worden voldaan zijn de bouwtermijnen.

C

Certificering
Om sinds het vervallen van de wettelijke beedigingsplicht, de kwaliteit van makelaars en taxateurs o.z. te kunnen blijven waarborgen, is in 2015 het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) opgericht. Dit branchebrede platform registreert gecertificeerde makelaars en taxateurs in onroerende zaken op basis van hun vakbekwaamheid.

Het NRVT bewaakt, waarborgt en bevordert de onafhankelijkheid, integriteit en kwaliteit van de Register-Taxateur en dient, als centraal register van vastgoedtaxateurs, het publiek belang van vastgoedwaarderingen. Een NRVT-registratie betekent voor een makelaar of taxateur echter ook een belangrijke pre. Het keurmerk is voor zijn of haar klanten de aanduiding dat ze op deskundigheid en vakbekwaamheid kunnen vertrouwen.

Courtage
Provisie of loon voor de makelaar bij aan- of verkoop van een huis. Voor het verrichten van diensten in een opdracht bent u aan de makelaar een overeengekomen geldbedrag verschuldigd. De hoogte van het bedrag zal tussen u en makelaar worden afgesproken en vastgelegd bij de opdrachtverstrekking. De courtage is meestal exclusief de wettelijke verschuldigde omzetbelasting (BTW).

Canon
De jaarlijkse heffing over grond die in erfpacht wordt uitgegeven.

D

Dalrente
De laagste rente in de periode dat de hypotheekofferte geldig is.

E

Effectieve rente
De effectieve rente geef de werkelijke kostprijs van de hypotheek per jaar aan. De rente die u werkelijk betaalt. Bij de berekening van de effectieve rente wordt naast de nominale rente ook rekening gehouden met de eventuele afsluitkosten, het tijdstip van betalen (aan het begin of aan het einde van de maand) en het aantal betalingen per jaar (elke maand, elk kwartaal etc.).

Eigendomsakte
Een door het kadaster gewaarmerkt afschrift van de transport- of leveringsakte. U ontvangt een eigendomsakte van de notaris, dit is tevens het eigendomsbewijs van uw huis.

Eigenwoning forfait
De huur die u uitspaart omdat u in een eigen huis woont, wordt door de fiscus gezien als inkomen. Over dit fictieve inkomen, het eigen woningforfait, betaalt u inkomstenbelasting. Als basis voor het berekenen van het eigenwoningforfait wordt de WOZ-waarde genomen.

Energielabel
Een energielabel voor gebouwen laat zien hoe energiezuinig een woning is. Ook vermeldt het energielabel welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn. Een energielabel is verplicht bij verkoop, verhuur of oplevering van woningen en gebouwen. Hier meer informatie over het energielabel op de site van de Rijksoverheid.

Erfdienstbaarheid
Volgens de wet is erfdienstbaarheid een last waarmee een onroerende zaak -het dienende erf- ten behoeve van een andere onroerende zaak -het heersende erf- is bezwaard. Praktisch gezien betekent dit dat de eigenaar van het ene erf iets moet dulden dat de eigenaar van het andere erf doet. Het kan ook zo zijn dat de eigenaar van het ene erf iets niet moet doen. De erfdienstbaarheid bestaat dus uit iets dulden of iets niet doen. Het is bij erfdienstbaarheid nooit een plicht om iets wel te doen.

Erfpacht
Als de grond waar uw huis op staat niet van u is, betaalt u huur. De huur heet erfpachtcanon en is fiscaal aftrekbaar.

Executiewaarde
De executiewaarde is de getaxeerde opbrengst van een huis bij gedwongen verkoop.

F

Financieringskosten
Kosten die gemaakt worden voor het verkrijgen van een hypotheek, zoals taxatiekosten, hypotheekaktekosten en kosten voor Nationale Hypotheek Garantie.

H

Herbouwwaarde
Het bedrag dat nodig is om uw woning opnieuw op te bouwen, bijvoorbeeld na brand. De herbouwwaarde is de basis voor de opstalverzekering van uw huis.

Hoofdelijke aansprakelijkheid
Wanneer gezamenlijk een hypotheekschuld wordt aangegaan, kan ieder afzonderlijk van elkaar aangesproken worden voor de totale schuld.

Huishoudelijk Reglement
Iedere Vereniging van Eigenaars wordt geacht een Huishoudelijk Reglement te hebben. Door de Vereniging van Eigenaars wordt veel aandacht besteedt aan de inhoud van het reglement vooral omdat hierin veel zaken worden geregeld die betrekking hebben op, of voortvloeien uit wet en regelgeving. Maar ook gedragsbepalingen van appartementeigenaars worden in een huishoudelijk reglement nauwkeurig omschreven.
Een Huishoudelijk Reglement is een door de Algemene Leden Vergadering overeengekomen overeenkomst en alszodanig rechtsgeldig. Het niet nakomen van wederzijdse verplichtingen kan in het uiterste geval leiden tot rechtspraak.
Een Huishoudelijk Reglement komt tot stand binnen een vereniging van eigenaren en wordt bij meerderheid van stemmen vastgesteld. Ook wijzigingen van het Huishoudelijk Reglement worden bij meerderheid van stemmen binnen de V.v.E. vastgesteld.
Het vaak gehanteerde “model huishoudelijk reglement” is slechts een voorbeeld en voor iedere V.v.E. kunnen prioriteiten anders liggen.

Hypotheek
Langlopende lening met een onroerende zaak (uw huis) als onderpand.

Hypotheekakte
Notariële akte waarin het hypotheekrecht wordt verleend. Alle rechten en plichten van hypotheekgever (de huiseigenaar) en hypotheeknemer (de geldverstrekker) worden vermeld. Deze akte wordt ingeschreven in de openbare registers die u kunt vinden bij het kadaster.

Hypotheekgever
Degene die het recht van hypotheek verstrekt op een onroerend goed, meestal omdat hij daarvoor in ruil een lening krijgt. De hypotheekgever is dus de huiseigenaar. De onroerende zaak is dan het onderpand.

Hypotheeknemer
De partij die geld uitleent tegen het verkrijgen van hypothecaire zekerheid, dus met de onroerende zaak als onderpand. De hypotheeknemer is dus de geldschieter.

Hypotheekregister
Een openbaar – voor iedereen toegankelijk – register waarin via de notaris de hypotheek wordt ingeschreven. Het hypotheekregister wordt bijgehouden bij het kadaster.

K

Kadaster
Rijksinstelling waar alle onroerende zaken staan geregistreerd met vermelding van de eigenaar en eventuele erfdienstbaarheden en erfpacht. Het kadaster houdt ook het hypotheekregister bij. Het kadaster is een openbaar register.

Kadastraal uittreksel
Het kadastraal uittreksel is een overzicht met de basisgegevens van een vastgoedobject, schip of vliegtuig uit de kadastrale registratie op een bepaalde datum. Het overzicht vermeldt onder andere:

 • naam, adres, geslacht en geboortedatum van de kadastrale eigenaar
 • kadastrale aanduiding
 • oppervlakte
 • zakelijke rechten (met uitzondering van erfdienstbaarheden)
 • belemmeringen, zoals aanduidingen in het kader van de Monumentenwet, aanduidingen in het kader van de Belemmeringenwet Privaatrecht (leidingen) en besluiten inzake de Wet Bodembescherming (vervuilingen)
 • aanvullende registratie zoals verklaringen van erfrecht, wijziging in hypotheken en afkoop van erfpachtcanons.

Kettingbeding
Bij een kettingbeding is er sprake van een bepaling in een koopakte die steeds opnieuw aan de nieuwe koper moet worden doorgegeven. Dat gaat dus, anders dan bij een kwalitatieve verplichting, niet automatisch; er is immers een rechtshandeling voor vereist. Het kettingbeding kan uitkomst bieden als de figuur van de kwalitatieve verplichting niet van toepassing is. Dat is het geval als er sprake is van een verplichting om juist iets wél te doen of te geven; de kwalitatieve verplichting leent zich daar niet voor.

Koopakte
Een koopakte is een notarieel document waarin alle zaken met betrekking tot de aankoop van de onroerende zaak worden vastgelegd. Akten waar u verder mee te maken krijgt bij het kopen van een huis zijn onder andere de akten waarin een hypotheekverstrekking wordt vastgelegd. Wordt ook wel Akte van Eigendom, Transportakte of Leveringsakte genoemd.

Koopovereenkomst
De onderhandse overeenkomst die twee partijen met elkaar sluiten, bijvoorbeeld voor de koop/verkoop van onroerende zaken. In de koopovereenkomst staan meestal nog ontbindende of opschortende voorwaarden die eerst onvoorwaardelijk moeten worden voordat een notaris de Koopakte kan opmaken.

Kosten Koper (k.k.)
De koper betaald de kosten van de koop van de woning. Onder de kosten koper verstaan we ondermeer de kosten voor overschrijving van het kadastraal recht naar de nieuwe eigenaar in het Hypothekenregister van het Kadaster; de overdrachtsbelasting; de notariskosten voor het passeren van de leveringsakte.

Kwalitatieve verplichting
Bij onroerend goed is het mogelijk om af te spreken dat een bepaalde verplichting bij verkoop over zal gaan op de nieuwe eigenaar. Het gaat dan steeds om een verplichting om iets te dulden of om iets niet te doen. Er is dan sprake van een kwalitatieve verplichting in de zin van artikel 6:252 BW. Voor de werking van een kwalitatieve verplichting is vereist dat het door de notaris wordt vastgelegd in een notariële akte én wordt ingeschreven in de openbare registers (Kadaster). Toekomstige eigenaren zijn dan van rechtswege (automatisch) gebonden aan het beding.

L

Levering
De levering is opgesplitst in twee delen. Bij de juridische levering wordt de onroerende zaak op naam van de koper gezet. Dit gebeurt door het ondertekenen van de akte van levering bij de notaris, ook wel transportakte of leveringsakte genoemd. De feitelijke levering vindt plaats bij het overdragen van de sleutels. Meestal vindt de sleuteloverdracht aansluitend aan het notarisbezoek plaats.

Leveringsakte
Transportakte

Looptijd
De jaren tussen het afsluiten en het aflossen van de hypotheek.

M

Maandlast
Het bedrag dat uw hypotheek u elke maand kost aan rente en aflossing of premie. De bruto-maandlast is het bedrag dat u elke maand betaalt, de netto-maandlast is het bedrag dat overblijft als uw belastingvoordeel verrekend is.

Mandelig
Mandeligheid is een bijzonder vorm van mede-eigendom, die niet alleen door eigenaren van onroerende zaken in het leven kan worden geroepen maar ook door appartementseigenaren. Mandeligheid onstaat wanneer een onroerende zaak, zoals een muur, een hek of een schutting, gemeenschappelijk eigendom is van twee of meer eigenaars. In de wet is een aantal vereisten opgenomen voor de vestiging van een mandeligheid. Zo moet het niet alleen gaan om gemeenschappelijk eigendom, maar moet ook de erfgrens moet door het midden lopen. Voorts moet de mandeligheid zijn overeengekomen in een notariële akte die is ingeschreven in de openbare registers. Een vrijstaande scheidsmuur, hek of heg is echter gemeenschappelijke eigendom en mandelig, als de grens van twee erven die aan verschillende eigenaars toebehoren er in de lengterichting onderdoor loopt. Hebben twee gebouwen die aan verschillende eigenaars toebehoren een gemeenschappelijke scheidsmuur, dan is deze eveneens automatisch gemeenschappelijk eigendom en mandelig. Het Burgerlijk Wetboek (BW) bepaalt verder dat mandelige zaken op kosten van alle mede-eigenaars worden onderhouden, gereinigd en, indien nodig, vernieuwd.

Marktwaarde
Definitie waarderingskamer: Het geschatte bedrag waartegen vastgoed tussen een bereidwillige koper en een bereidwillige verkoper na behoorlijke marketing in een zakelijke transactie zou worden overgedragen op de waardepeildatum, waarbij de partijen met kennis van zaken, prudent en niet onder dwang zouden hebben gehandeld.

Meeneemregeling
Regeling om hypotheekvoorwaarden mee te mogen nemen bij een verhuizing binnen de periode dat uw looptijd nog niet afgelopen is.

N

Nationale Hypotheek Garantie
Waarborgfonds dat borg staat voor de geldlener indien deze de rente en aflossing verbonden aan de hypothecaire geldlening niet meer betaalt. U kunt een hypothecaire geldlening afsluiten met Nationale Hypotheek Garantie. Dit scheelt u in het rentepercentage en de hoogte van het hypotheekbedrag. Voor het verkrijgen van een financiering met een Nationale Hypotheek Garantie is een koopsomgrens vastgesteld. Boven een bepaalde koopsom kunt u geen financiering met Nationale Hypotheek Garantie krijgen. De Nationale Hypotheek Garantie is dus géén garantie of verzekering voor de geldlener!

O

Onder bod zijn
Toezegging van de makelaar van de verkoper aan een gegadigde geen transactie met andere gegadigden te zullen bevorderen. Bezichtigingen door andere gegadigden blijven wél mogelijk.

Ontbindende voorwaarden
In de koopovereenkomst opgenomen redenen om de koop (of verkoop) van het huis te annuleren. Voorbeelden van ontbindende voorwaarden:

 • het verkrijgen van een hypotheek
 • het verkrijgen van de Nationale Hypotheek Garantie
 • het verkrijgen van een woonvergunning
 • de uitkomst van een bouwkundig onderzoek

Ontbindende voorwaarden gelden alleen voor een overeengekomen periode wanneer ze in de wet of in het koopcontract staan.

Opschortende voorwaarden
Geldige redenen om de koop (of verkoop) van het huis op te schorten. Opschortende voorwaarden staan in het koopcontract. Voorbeelden van opschortende voorwaarden:

 • het verkrijgen van een benodigde bouwvergunning
 • het behalen van een aantal verkopen in een nieuwbouwproject

Opschortende voorwaarden gelden alleen voor een overeengekomen periode wanneer ze in de wet of in het koopcontract staan.

Opstalverzekering
Daarmee is uw huis (niet de inboedel) verzekerd tegen brand, storm, blikseminslag en andere rampen. Verplicht voor het afsluiten van een hypotheek.

Optie
Het recht om door een eenzijdige wilsverklaring een koopovereenkomst te doen ontstaan. Degene die het recht heeft is niet verplicht er gebruik van te maken.

Opzegtermijn
Aan het einde van iedere rentevast periode en bij verkoop van uw huis kan een hypotheek worden opgezegd. Soms gebeurt dit direct, soms pas na een zekere termijn. Er zijn hypotheekbanken die bij verkoop kosten rekenen voor het aflossen van de hypotheek.

Overbruggingskrediet
Lening om de tijd te overbruggen tussen de aankoop van een nieuw huis en de verkoop van het oude huis. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de overwaarde van het oude huis.

Overdrachtsbelasting
Belasting die wordt geheven bij de overdracht van een onroerende zaak/recht over de koopsom. Momenteel is het percentage (tijdelijk) 2% (was 6%).

Overlijdensdekking
De meeste aanbieders van hypotheken stellen verplicht dat het risico van overlijden van de hoofdkostwinner afgedekt wordt. Wanneer de hoofdkostwinner komt te overlijden kan dat financiële problemen opleveren voor de overgebleven partner. Met een overlijdensrisicoverzekering wordt er bij overlijden een bedrag uitgekeerd. Dit bedrag wordt dan aangewend om (een deel van) de hypotheek af te lossen.

Oversluiten
Het opnieuw afsluiten (bij een andere of dezelfde maatschappij) van uw lopende hypotheek tegen betere voorwaarden of een lagere rente. Als u bij dezelfde maatschappij blijft hoeft u niet opnieuw naar de notaris.

Overwaarde
Het positieve verschil tussen de restschuld van uw lopende hypotheek en de marktwaarde van uw huis. Op basis van overwaarde kunt u uw hypotheek verhogen, bijvoorbeeld om een verbouwing te betalen.

P

Passeren
De formele handeling waarbij een akte (verkoop huis, hypotheek) door beide partijen en de notaris wordt ondertekend.

R

Recht van hypotheek
U geeft het recht van hypotheek aan de geldverstrekker bij het afsluiten van een hypotheek. Blijft u in gebreke met de aflossing en wordt uw huis openbaar verkocht, dan heeft de geldverstrekker voorrang bij het vorderen van de opbrengst.

Recht van overpad
Recht dat de eigenaar van een erf heeft om over het erf van ander te gaan. De ander heeft de plicht dit te gedogen en het pad in stand te houden. Het recht hangt aan de onroerende zaak en blijft bij verkoop in stand.

Rentevaste periode
De periode die u met de geldverstrekker bent overeengekomen waarin uw hypotheekrente ongewijzigd blijft. Normaal gesproken is het rentetarief hoger naarmate de gekozen rentevaste periode langer is.

Roerende goederen
Dit zijn goederen die de koper kan overnemen van de verkoper en niet met de onroerende zaak vast zijn verbonden. Denk aan gordijnen, kasten, en andere losse goederen.

S

Servicekosten
Servicekosten zijn de kosten van de woning die een verhuurder bovenop de kale huurprijs berekent. Deze kosten worden ook wel leveringen en diensten genoemd. Het kan bijvoorbeeld gaan om kosten voor schoonmaak, tuinonderhoud, stoffering en meubilering en huismeester. In het huurcontract of in de brief over de jaarlijkse huurverhoging staat omschreven om welke servicekosten het gaat.

Sleutelverklaring
Deze wordt opgemaakt als de feitelijke levering (het overhandigen van de sleutels) op een eerder tijdstip plaatsvindt dan de juridische eigendomsoverdracht bij de notaris. De koper zal onder andere moeten zorgen dat bij de feitelijke levering de onroerende zaak door hem wordt verzekerd.

T

Taxatie
Het uitbrengen van een waarde-oordeel door een daartoe bevoegd persoon met een bepaald doel (voorbeelden doel: taxatie voor de financiering, taxatie voor de successie bij overlijden van een natuurlijk persoon, taxatie voor het bepalen van de reële waarde voor het uitbrengen van een bod op een te koop staand pand.)

Transportakte
Officieel document dat door de notaris wordt opgemaakt en waarmee het eigendom van een huis officieel wordt overgedragen aan een nieuwe eigenaar. De transportakte wordt ook wel overdrachtsakte of leveringsakte genoemd.

V

Variabele rente
Als u niet kiest voor een rentevastperiode, krijgt u te maken met variabele rentestanden. U betaalt per maand een bedrag afhankelijk van de rentestand.

Vereniging van Eigenaren
Als u eigenaar bent van een appartementsrecht, bent u volgens de wet lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Samen met de overige eigenaren behartigt de VvE de gemeenschappelijke belangen in en rond het appartementencomplex. In de splitsingsakte is aangegeven welk aandeel u als eigenaar hebt in het gehele gebouw.

Vraagprijs
Een uitnodiging tot het doen van een bod.

Vrij op naam – V.O.N.
Koopt u een huis ‘vrij op naam’ dan zijn makelaarskosten, notariskosten voor de overdracht en de BTW of overdrachtsbelasting bij de koopsom inbegrepen. De hypotheekaktekosten en de kosten voor inschrijving in het kadaster blijven voor rekening van de koper.

W

Waarborgsom
De aanbetaling (op de derdenrekening van de notaris) die standaard in het koopcontract wordt opgenomen. Het bedrag komt meestal overeen met de boete die u als koper moet betalen als u niet aan de verplichtingen kan/wil voldoen. De waarborgsom kan door een bankgarantie worden vervangen.

Woonvergunning
In een aantal gemeenten is – beneden een bepaalde koopprijs – een woonvergunning nodig. Een woonvergunning geeft u het recht om in het door u gekochte huis, in een bepaalde gemeente te gaan wonen.

WOZ-waarde
De gemeente stelt de fiscale waarde van uw woning vast. Deze waarde wordt bepaald voor de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ).

Z

Zoekopdracht
Een opdracht tot begeleiding bij het zoeken en aankopen van een huis waarvoor de makelaar een courtage mag berekenen. De inhoud van de opdracht (welke diensten in deze opdracht zijn inbegrepen) hangt af van wat de makelaar en de opdrachtgever met elkaar afspreken.