Prinsjesdag en de eigen woning

Er is ook dit jaar weer een groot aantal wijzigingen op fiscaal vlak aangekondigd op Prinsjesdag.
 

Maatregelen voor de eigen woning

 

1. Vereenvoudiging informatieplicht eigenwoningschuld

Belastingplichtigen die hun hypotheekschuld niet bij de bank of een andere aangewezen administratieplichtige hebben ondergebracht, hoeven vanaf 2016 geen apart formulier meer in te vullen, er wordt in de aangifte naar gevraagd. Het aangifteproces wordt verder vergemakkelijkt doordat de eerder opgegeven gegevens al ingevuld zijn in de aangifte van het jaar erop.

 

2. Aflossingseis wordt verzacht

Belastingplichtigen moeten sinds 1 januari 2013 annuïtair aflossen op hun eigenwoningschuld. In bepaalde gevallen, zoals betalingsachterstanden of onbedoelde fouten, mag hiervan worden afgeweken. Maar indien die aflossingsachterstand niet op tijd wordt ingehaald, gaat de schuld over naar box 3 en kwalificeert definitief niet meer als eigenwoningschuld. Met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013 wordt die aflossingseis verzacht. Als de bestaande of nieuwe schuld weer aan de eisen voldoet, is hij weer aan te merken als eigenwoningschuld.

 

3. Wijziging vrijstelling polis eigen woning 1

Voor de zogenoemde Brede Herwaarderingspolis, kapitaalverzekering eigen woning (KEW) , spaarrekening eigen woning (SEW), en beleggingsrecht eigen woning (BEW) geldt een vrijstelling per belastingplichtige. Om bij fiscaal partnerschap een dubbele vrijstelling te benutten, moesten beide partners als begunstigde in de polis opgenomen zijn. Dat bleek vaak niet het geval. Om de vrijstelling gemakkelijker te kunnen benutten, is dat met ingang van 1 januari 2016 mogelijk met een verzoek bij het indienen van de aangifte. Ook voor gevallen van vóór 1 januari 2016 kan een verzoek ingediend worden. Dit wordt per besluit geregeld.

 

4. Wijziging vrijstelling polis eigen woning 2

De zogenoemde imputatieregeling, die bedoeld is om – ongeacht het aantal uitkeringen – een maximale vrijstelling voor een Brede Herwaarderingspolis toe te passen, is aangepast om een lek te repareren, waardoor in bepaalde gevallen bij een SEW en een BEW een vrijstelling was te benutten zonder dat dit in aftrek kwam op de maximale vrijstelling.

 

5. Rekening houden met tegengestelde belangen WOZ waarde

De WOZ waarde wordt in steeds meer regelingen als uitgangspunt genomen. Hierdoor krijgen ook anderen dan degene die de beschikking ontvangt, belang bij de WOZ waarde. Een voorbeeld daarvan is de aanpassing van het woningwaarderingsstelsel waardoor de maximale huurprijs mede bepaald wordt door de WOZ waarde van de woning. De wet WOZ wordt zo gewijzigd dat bij een bezwaar rekening gehouden wordt met belangen van huurder en verhuurder.

 

6. Tot € 100.000 belastingvrij schenken voor de eigen woning

De vrijstelling voor eenmalige schenkingen − van ouders aan kinderen tussen 18 en 40 jaar − voor de eigen woning wordt definitief verhoogd en verruimd. Vanaf 1 januari 2017 mag maximaal € 100.000 vrij van schenkbelasting geschonken worden voor de eigen woning aan iedereen tussen 18 en 40 jaar door een familielid of een derde.
In 2016 geldt nog steeds een eenmalige verhoogde vrijstelling voor schenkingen van ouders aan kinderen tussen 18 en 40 jaar voor de eigen woning. Wel stijgt deze vrijstelling in 2016 van € 52.000 naar € 53.016.

 

Over beleggingsvastgoed

Erfpachtleaseconstructie wordt minder aantrekkelijk In de praktijk wordt als financieringsstructuur of voor de vervreemding van beleggingsvastgoed vaak gebruik gemaakt van de zogenoemde erfpachtlease in plaats van een ‘sale-and-leaseback’. Voor de overdrachtsbelasting kan namelijk, door het gebruik van de rechtsfiguur erfpachtlease, heffing worden vermeden die bij een ‘sale-and-leaseback’ wel verschuldigd zou zijn. Deze economische vergelijkbare gevallen worden voortaan fiscaal gelijk behandeld. Het is dan ook niet meer mogelijk om de grondslag waarover in geval van verkoop met gelijktijdige vestiging van een erfdienstbaarheid, een recht van erfpacht of een recht van opstal te verminderen met de gekapitaliseerde waarde van de erfpacht canon of retributie.

KPE nieuwsbrief

Kockelkorn Makelaardij staat voor deskundigheid, ervaring en betrouwbaarheid.