Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken ziet geen aanleiding om opnieuw een overgangstermijn leennormen te hanteren. Dit schrijft ze in een Kamerbrief, naar aanleiding van een gesprek met de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Vorig jaar werd er wel een overgangstermijn ingesteld, maar volgens de AFM hebben de omstandigheden die hieraan ter grondslag lagen zich dit jaar niet voorgedaan. Dit meldt am:web.

Vorige maand stemde de Tweede Kamer in met een motie van VVD-politicus Jan Middendorp om hyptheekadviseurs en hun klanten een maand extra te geven voordat ze moeten voldoen aan de nieuwe leennormen van 2018. “De stapsgewijze verlaging van de LTV-norm tot 100% per 1 januari 2018, die in de motie wordt aangehaald, is geruime tijd bekend”, stelt Ollongren echter in haar Kamerbrief. “De AFM is van mening dat consumenten op dit moment niet gebaat zijn bij een dergelijke maatregel. Het op deze termijn alsnog hanteren van een overgangstermijn zou niet bijdragen aan de gewenste duidelijkheid over welke normen op welk moment gelden.”

'Overgangstermijn neemt prikkels weg'

De AFM benadrukt volgens de minister dat een nieuwe overgangstermijn voor aanbieders prikkels wegneemt om te investeren in een efficiënt aanvraagproces. “Een efficiënter proces draagt op structurele wijze bij aan snelle duidelijkheid voor consumenten over de hypotheek. Veel aanbieders hebben hiertoe reeds maatregelen genomen. De AFM wijst erop dat tijdens overleg met de sector op 30 november jl. dan ook is gebleken dat het merendeel van de partijen voor dit jaar geen aanleiding meer ziet voor een overgangstermijn. De AFM heeft toegezegd in de komende periode eventuele signalen die binnenkomen van consumenten en aanbieders te monitoren en waar nodig actie te ondernemen”, aldus Ollongren.

Onduidelijkheid

Volgens de minister heeft de sector naar aanleiding van het genomen besluit over de overgangstermijn “(…)voorbereidingen getroffen ervan uitgaande dat er voor komend jaar geen overgangstermijn zou gelden. De partijen bij het overleg gaven aan dat het op dit moment introduceren van een overgangstermijn zal leiden tot onduidelijkheid. Door enkele partijen is gewezen op de lange doorlooptijden bij hypotheekverstrekkers waardoor de huizenkoper die aan het einde van het jaar een hypotheek aanvraagt in de knel kan komen. Zowel van de kant van AFM als van het ministerie van BZK is de sector opgeroepen om deze situaties te melden.”

Belangrijke rol voor consumenten

Ollongren roept hypotheekverstrekkers en hypotheekadviseurs op om de doorlooptijden transparant te maken, zodat de consumenten deze kunnen vergelijken. Ze voegt hieraan toe: “De consument speelt zelf ook een belangrijke rol om het proces zo efficiënt mogelijk te doorlopen door goed voorbereid alle benodigde documenten op orde te hebben. Tevens is van belang dat het acceptatieproces zorgvuldig wordt doorlopen en dat er ruimte blijft voor maatwerk bij hypotheekverstrekking. Ook hier is de consument bij gebaat.”

Bron: am:web , Vastgoedactueel